איך כותבים כתב תביעה בתביעות קטנות?

כאשר כתוצאה מתאונת דרכים נגרם נזק רכוש באשמתו של צד ג', והצד ג' מסרב לשלם את הנזקים, בין בעצמו ובין באמצעות חברת הביטוח שלו, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט על מנת שיחייב את הצד ג' לשלם את הנזקים להם גרם. במקרה בו סכום הנזקים אינו עולה על 32,700 ₪ (משתנה מדי תחילת שנה) מומלץ להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות משיקולים של זמן, עלויות ופשטות הדיון.

חשוב להצטייד בדו"ח שמאי מלא וכן במסמכים המוכיחים את הנזקים האחרים כגון קבלה על גרירה, קבלות על נסיעות, קבלות ו/או הצעות מחיר על ציוד שניזוק וכיוצ"ב. כן חשוב לשמור את האביזרים שניזוקו על מנת שניתן יהיה להציגם כראיה בבית המשפט.

פרטי התובע:

בראשית כתב התביעה יש לציין את פרטי התובע המלאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז., כתובת, טלפונים.

נגד:

בין פרטי התובע לפרטי הנתבעים תופיע המילה "נגד".

פרטי הנתבעים:

יש לציין פרטים מלאים של הנתבעים: שם ושם משפחה, מספר תעודת זהות או מספר ח.פ. אם מדובר בחברה, כתובת וטלפונים.

הנתבע הראשון יהיה הנהג בכלי הרכב הפוגע והאחראי לתאונה.

הנתבעת השניה תהיה חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח צד ג'.

ניסוח כתב התביעה עצמו:

הצגת התובע:

בסעיף הראשון יש להציג בקצרה את התובע לדוגמא: "התובע היה בכל הזמנים הרלבנטיים לתביעה זו הבעלים ו/או המחזיק ו/או המשתמש ו/או הנהג של אופנוע מסוג מספר רישוי _ (להלן: "האופנוע").

הצגת הנתבעים:

הסעיף הבא יציג את הנתבע הנהג ו/או בעל הרכב, לדוגמא: "הנתבע 1 היה בכל הזמנים הרלבנטיים לתביעה זו הבעלים ו/או המחזיק ו/או הנהג ברכב מסוג מספר רישוי (להלן: "הרכב הפוגע")".

לגבי נתבעת שהיא חברת ביטוח ניתן לכתוב: "הנתבעת 2 הינה חברת ביטוח אשר פועלת כחוק בישראל ואשר בכל הזמנים הרלבנטיים לתובענה ביטחה את הרכב הפוגע בביטוח צד ג' ו/או מקיף".

תיאור התאונה:

בסעיף הבא יש לתאר את נסיבות התאונה עצמה, וחשוב לתאר במדויק ובפירוט רב ככל שניתן כיצד קרתה התאונה ומדוע הנתבע אשם בתאונה. מומלץ מאוד לצרף שרטוט של מקום התאונה כנספח לתביעה.

מיצוי הליכים:

במידה והייתה פניה מוקדמת אל מי מהנתבעים, לפני הגשת כתב התביעה, מומלץ לציין זאת בכתב התביעה. בסעיף זה יש לתאר בקצרה על המשא ומתן וההתכתבויות בין הצדדים, אם היו, לפני הגשת התביעה ותוצאותיהם, כאשר מומלץ לצרף העתק כנספחים לתביעה.

אחריות צד ג':

בסעיף זה יש לתאר בפירוט מדוע הצד ג' הוא האשם בתאונה ומומלץ לנסחו כדלקמן: "התובע יטען כי התאונה אירעה באשמתו המוחלטת של הנתבע אשר…" וכאן יש לפרט את העבירות התעבורתיות המתאימות למקרה הספציפי ולנסיבות המיוחדות של התאונה, כגון: " נהג ברשלנות, בחוסר זהירות ובחוסר תשומת לב, לא בלם או לא הסיט את רכבו במועד באופן שהיה מונע את התאונה, לא עצר ו/או לא עצר במועד, לא נתן זכות קדימה, נהג במהירות מופרזת בהתחשב בתנאי הדרך, הפר חובה חקוקה ע"פ פקודת התעבורה ותקנותיה, לא נהג כפי שנהג זהיר ונבון היה נוהג בנסיבות המקרה, לא עשה כדי למנוע את התאונה למרות שיכל וחייב היה לעשות, וכיוצ"ב כל סעיף נוסף המתאר את האחריות לתאונה.

ויודגש, יש לציין רק את הסעיפים מפקודת התעבורה אשר מתאימים למקרה הספציפי ולנסיבות המיוחדות של המקרה ואשר דנים בעבירות אותן ביצע בפועל הצד ג'.

סעיף הנזק:

בסעיף זה יש לפרט את הנזקים אשר נגרמו לתובע לדוגמא:

"בעקבות התאונה נגרמו לתובע הנזקים כדלקמן

א. נזק ישיר לאופנוע על פי דוח שמאי המצורף לתביעה __

ב. שכ"ט שמאי __

ג. ירידת ערך __

ד. גרירה __

ה. נסיעות __

ו. קסדה / מעיל / כפפות / חליפה וכיוצ"ב __

ז. טירחה ועוגמת נפש __

סה"כ:           ______ ₪

בסעיף זה מאוד חשוב לצרף את המסמכים המוכיחים את הנזקים הנטענים, כגון קבלות או תמונות.

הסעד המבוקש:

את התביעה מומלץ לסיים כדלקמן: "אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייב אותם, ביחד ולחוד, בסך של __ ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט.

חתימה:

בסוף התביעה יש לחתום את חתימת התובע.

חשוב לזכור כי האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ויש להתאים את כתב התביעה לכל מקרה ומקרה, על פי נסיבותיו המיוחדות, וכל האמור לעיל נועד לתת בסיס בלבד להכנת כתב התביעה.

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.